Obchodné podmienky Mountainia MGC

Mountainia MGC je otvorený spolok horských vodcov UIAGM samostatne obchodne konajúcich pod značkou Mountainia.

Nákup túr

 • Všetky výstupy a kurzy Mountainia sú vhodné od 12 rokov veku.
 • Nákup výstupov, túr a pobytov Mountainie prebieha na webe pomocou vyplnenie formulára, zaslania emailu s dopytom alebo po telefonickom kontakte. Po obdržaní dopytu je zákaznik spätne kontaktovaný a prebehne upresnenie dopytu a výber túry alebo pobytu vrátane nastavenia jej parametrov.
 • V prípade zmeny parametrov túry oproti uvedeným parametrom v ponuke túr a pobytov sa môže zmenit cena. Po upresnení výstupu je zákaznikovi  zaslaný email s uvedením účtu a sumy na zálohovú platbu za túru resp. pobyt. Na zálohovú platbu môže byť vystavená proforma faktúra.
 • Po uhradení sumy za túru je v prípade záujmu zaslaná darčeková poukážka na danú túru.
 • Poukážka je platná na jednu danú definovanú túru podľa definovaných parametrov a pre daný počet osôb. Zmeny v parametroch poukážky môžu byť urobené len so súhlasom horského vodcu.
 • Daňový doklad je zákazníkovi vystavený po ukončení túry resp. pobyte.

Darčekové poukážky

 • Platnosť ceny na darčekovej poukážke je 12 mesiacov od dňa nákupu.

Termíny túr

 • Termín túry je daný pevne podľa typu pobytu alebo sa dohodne individuálne podľa aktuálnych podmienok a počasia.
 • Pokiaľ je termín dohodnutý na danú túru a počasie alebo podmienky sú nevhodné na jej realizáciu, horský vodca navrhne nový termín.
 • Presun termínu na požiadanie zákazníka je možné max. 14 dní pred túrou pokiaľ bol dohodnutý individuálne.
 • Pokiaľ ide o pobyt s pevným dátumom, zmena termínu nie je možná.
 • Ak dôjde k zrušeniu termínu túry zo strany zákazníka aplikujú sa storno poplatky.

Vybavenie na túry

 • Všetka potrebná výstroj na túru musí byť plne funkčná pred začatím túry.
 • Zoznam potrebnej výstroje je uvedený pri každej túre.
 • Vodca pred túrou je oprávnený požiadať každého účastníka o kontrolu stavu výstroje.
 • V prípade nefunkčnosti časti alebo celku výstroje je horský vodca oprávnený žiadať nápravu.
 • V prípade pretrvávajúcich nedostatkov vo výstroji je horský vodca oprávnený zrušiť túru bez nároku na vrátenie peňazí.
 • Za technický stav vlastnej výstroje na túry si zodpovedá klient v plnom rozsahu.

Kondícia, zdravotný stav a pripravenosť

 • Klient musí mať dobrý zdravotný stav pred túrou a nesmie trpieť žiadnym vážnejším ochorením
 • Klient musí mať dobrú kondíciu a lezecký pohyb na výstup
 • Horský vodca je oprávnený zrušiť túru ak nie je splnené horeuvedené

Storno poplatky

Pokiaľ sa dohodnutého termínu zákazník nemôže zúčastniť a jeho preloženie nie je možné, storno poplatky sú podľa nasledovného:

 • 10% ceny (záloha za túru), oznámenie zo strany zákazníka viac ako 3 dni pred termínom
 • 100% ceny,  oznámenie zo strany zákazníka menej ako 3 dni (žiadna suma sa nevracia)

Covid-19

V súvislosti s globálnou pandémiou platia nasledovné pravidlá:

 • Klient nesmie nastúpiť na túru pokiaľ má príznaky zhodné s Covid-19
 • Klient nesmie mať žiadne vážnejšie ochorenie spôsobujúce akékoľvek obmedzenie priebehu túry

Nedodržanie uvedených pravidiel znamená okamžité zrušenie túry a storno vo výške 100%

Zrušenie túry

 • Pokiaľ dôjde k zrušeniu túry z dôvodu neuspokojivého stavu výstroje klienta nevracia sa žiadna suma (viď Vybavenie na túry).
 • Pokiaľ dôjde k zrušeniu túry z dôvodu nedodržania pravidiel Covid-19 nevracia sa žiadna suma
 • Ak dôjde k zrušeniu túry na doporučenie horského vodcu kvôli nepriaznivému počasiu pred jej zahájením, vodca ponúkne nový termín túry.
 • Ak dôjde k zrušeniu túry horským vodcom z dôvodu slabej kondície klienta alebo neuspokojivého fyzického stavu nevracia sa žiadna suma.
 • Ak dôjde k zrušeniu túry zo strany zákazníka počas jej priebehu z akýchkoľvek dôvodov, nevracia sa žiadna suma.
 • Ak dôjde k zrušeniu túry kvôli nepriaznivému počasiu počas jej priebehu a zákazník bol o tejto eventualite informovaný vopred, nevracia sa žiadna suma.
 • Podmienky môžu byť dohodnuté aj individuálne pokiaľ to daná túra vyžaduje. Ak tak nebolo urobené platia horeuvedené podmienky.

Poistenie

 • Každý horský vodca je poistený voči svojim klientom až do výšky plnenia 10 000 000 Eur
 • Napriek tomu je povinné pripoistenie klienta pre každý deň túry z dôvodu vlastného zavinenia poistnej udalosti

Každý zákazník svojím nákupom súhlasí s horeuvedenými obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov.

Zároveň každý zákazník svojím nákupom súhlasí s uverejnením fotografií z predmetnej túry na sociálnych sieťach a webe Mountainia.

Mountainia MGC