Obchodné podmienky Mountainia MGC

Mountainia MGC je otvorený spolok horských vodcov UIAGM. Mountainia MGC nemá žiadnu právnu subjektivitu. Každý horský vodca vrámci spolku Mountainia je samostatne obchodne konajúci subjekt. Horskí vodcovia Mountainia zdieľajú spoločnú značku Mountainia, spoločnú web prezentáciu a prezentáciu na sociálnych sieťach.

Uzavretie zmluvy

Zmluvu o výstupe uzatvára objednávajúci s vybraným horským vodcom. Každý horský vodca vrámci Mountainie je samostatne konajúca SZČO.

Nákup túr

 • Všetky výstupy a kurzy sú vhodné od 12 rokov veku.
 • Nákup výstupov, túr a pobytov prebieha na webe pomocou odoslania formulára s dopytom konkrétnemu horskému vodcovi. Po obdržaní dopytu je zákaznik spätne kontaktovaný horským vodcom a prebehne upresnenie dopytu a výber túry alebo pobytu vrátane nastavenia jej parametrov.
 • V prípade zmeny parametrov túry oproti uvedeným parametrom v ponuke túr a pobytov sa môže zmenit cena. Po upresnení výstupu je zákaznikovi  zaslaný email s uvedením účtu a sumy na zálohovú platbu za túru resp. pobyt. Na zálohovú platbu môže byť vystavená proforma faktúra horským vodcom.
 • Po uhradení sumy za túru je v prípade záujmu zaslaná darčeková poukážka na danú túru.
 • Poukážka je platná na jednu danú definovanú túru podľa definovaných parametrov a pre daný počet osôb. Zmeny v parametroch poukážky môžu byť urobené len so súhlasom horského vodcu.
 • Daňový doklad je zákazníkovi vystavený po ukončení túry resp. pobyte. Daňový doklad vystavuje horský vodca, ktorý odviedol danú túru.

Darčekové poukážky

 • Platnosť ceny na darčekovej poukážke je 12 mesiacov od dňa nákupu.
 • Pri darčekových poukazoch, ktoré boli zakúpené do 30.11.2022 s platnosťou 24 mesiacov a nebudú využité do 12 mesiacov, po tomto období bude potrebné douhradiť prípadný rozdiel medzi hodnotou darčekovej poukážky a aktuálnou cenou v čase výstupu.

Termíny túr

 • Termín túry je daný pevne podľa typu pobytu alebo sa dohodne individuálne podľa aktuálnych podmienok a počasia.
 • Pokiaľ je termín dohodnutý na danú túru a počasie alebo podmienky sú nevhodné na jej realizáciu, horský vodca navrhne nový termín.
 • Presun termínu na požiadanie zákazníka je možné max. 14 dní pred túrou pokiaľ bol dohodnutý individuálne.
 • Pokiaľ ide o pobyt s pevným dátumom, zmena termínu nie je možná.
 • Ak dôjde k zrušeniu termínu túry zo strany zákazníka aplikujú sa storno poplatky.

Vybavenie na túry

 • Všetka potrebná výstroj na túru musí byť plne funkčná pred začatím túry.
 • Zoznam potrebnej výstroje je uvedený pri každej túre.
 • Horský vodca pred túrou je oprávnený požiadať každého účastníka o kontrolu stavu výstroje.
 • V prípade nefunkčnosti časti alebo celku výstroje je horský vodca oprávnený žiadať nápravu.
 • V prípade pretrvávajúcich nedostatkov vo výstroji je horský vodca oprávnený zrušiť túru bez nároku na vrátenie peňazí.
 • Za technický stav vlastnej výstroje na túry si zodpovedá klient v plnom rozsahu.

Kondícia, zdravotný stav a pripravenosť

 • Klient musí mať dobrý zdravotný stav pred túrou a nesmie trpieť žiadnym vážnejším ochorením
 • Klient musí mať dobrú kondíciu a lezecký pohyb na výstup
 • Horský vodca je oprávnený zrušiť túru ak nie je splnené horeuvedené

Storno poplatky

Pokiaľ sa dohodnutého termínu zákazník nemôže zúčastniť a jeho preloženie nie je možné, storno poplatky sú podľa nasledovného:

 • 10% ceny (záloha za túru), oznámenie zo strany zákazníka viac ako 3 dni pred termínom
 • 100% ceny,  oznámenie zo strany zákazníka menej ako 3 dni (žiadna suma sa nevracia)

Covid-19

V súvislosti s globálnou pandémiou platia nasledovné pravidlá:

 • Klient nesmie nastúpiť na túru pokiaľ má príznaky zhodné s Covid-19
 • Klient nesmie mať žiadne vážnejšie ochorenie spôsobujúce akékoľvek obmedzenie priebehu túry

Nedodržanie uvedených pravidiel znamená okamžité zrušenie túry a storno vo výške 100%

Zrušenie túry

 • Pokiaľ dôjde k zrušeniu túry z dôvodu neuspokojivého stavu výstroje klienta nevracia sa žiadna suma (viď Vybavenie na túry).
 • Pokiaľ dôjde k zrušeniu túry z dôvodu nedodržania pravidiel Covid-19 nevracia sa žiadna suma
 • Ak dôjde k zrušeniu túry na doporučenie horského vodcu kvôli nepriaznivému počasiu pred jej zahájením, vodca ponúkne nový termín túry.
 • Ak dôjde k zrušeniu túry horským vodcom z dôvodu slabej kondície klienta alebo neuspokojivého fyzického stavu nevracia sa žiadna suma.
 • Ak dôjde k zrušeniu túry zo strany zákazníka počas jej priebehu z akýchkoľvek dôvodov, nevracia sa žiadna suma.
 • Ak dôjde k zrušeniu túry kvôli nepriaznivému počasiu počas jej priebehu a zákazník bol o tejto eventualite informovaný vopred, nevracia sa žiadna suma.
 • Podmienky môžu byť dohodnuté aj individuálne pokiaľ to daná túra vyžaduje. Ak tak nebolo urobené platia horeuvedené podmienky.

Poistenie

 • Každý horský vodca má poistenie na výkon svojej vodcovskej činnosti
 • Napriek tomu je povinné pripoistenie klienta pre každý deň túry z dôvodu vlastného zavinenia poistnej udalosti

Každý zákazník svojím nákupom súhlasí s horeuvedenými obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov.

Zároveň každý zákazník svojím nákupom súhlasí s uverejnením fotografií z predmetnej túry na sociálnych sieťach a webe Mountainia.

Mountainia MGC